Бухгалтерські та консалтингові послуги для ІТ бізнесу

Бухгалтерські та консалтингові послуги для ІТ бізнесу

Перелік бух послуг для ІТ

для фізичної особи підприємця:

 • консультації з питань поточної діяльності;
 • інформування про внесення змін до чинного законодавства у ІТ-сфері;
 • робота з первинною документацією;
 • ведення книги обліку доходів;
 • нарахування заробітної плати та податків до сплати;
 • складання та подання звітності до контролюючих органів;
 • представлення інтересів при проведенні перевірок
 • внесення змін й доповнень по ФОП: зміна місцезнаходження, прізвища, кведів, перехід на спрощену або загальну систему оподаткування;
 • розробка кадрової документації та ведення кадрового обліку

для юридичної особи:

 • консультації з питань поточної діяльності;
 • інформування про внесення змін до чинного законодавства у ІТ-сфері;
 • робота з первинною документацією;
 • нарахування заробітної плати та податків до сплати;
 • складання та подання звітності до контролюючих органів;
 • представлення інтересів при проведенні перевірок
 • податкове планування діяльності компаній;
 • оптимізація моделі оподаткування компанії;
 • ведення бухгалтерії як компанії так і її працівників «під ключ»;
 • представництво перед органами влади, в т.ч. ДПІ з питань оподаткування діяльності клієнта

Згідно з призначенням ІТ-компанії здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій та програмування. У ст. 1 Закону про Національну програму інформатизації інформаційна технологія визначається як цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.
Діяльності у сфері інформаційних технологій переважно (але не виключно) відповідають коди за КВЕД із групи 62 «Комп’ютерне програмування, консультування та пов’я¬зана з ними діяльність».
Суб’єкти ІТ-індустрії також часто здійснюють види діяльності, суміжні наведеним на схемі (наприклад, класи за КВЕД 58.2 «Видання програмного забезпечення», 63.12 «Веб-портали»).

З’ясуємо, чим відрізняється відображення в обліку діяльності з надання послуг від продажу продукції, створеної компанією.
Національні стандарти бухгалтерського обліку не містять визначення термінів «послуги» та «програмний продукт». Проте таке визначення надано КВЕД ДК 009:2010, а саме: «послуги — це результат економічної діяльності, щодо якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві».
На відміну від операції з постачання послуг, де предметом договору є власне надання послуги з програмування, операція з постачання програмного продукту, розробленого ІТ-компанією, передбачає створення активу (готової продукції).

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінено за наявності всіх наведених нижче умов:

 • можливості достовірної оцінки доходу (для цього сторони мають погодити права кожної із сторін, величину компенсації, спосіб та терміни розрахунків);
 • імовірності надходження економічних вигід від надання послуг;
 • можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
 • можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Перший — вивчення виконаної роботи. Застосування такого способу можливе при узгодженні між сторонами оцінки готовності наданої послуги (виконаної роботи). Наприклад, коли кожен етап надання послуг деталізовано та розцінено, що закріплено, наприклад, у специфікації до договору.
Другий — визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які мають бути надані відповідно до договору.
Проте ІТ-компаніям, враховуючи специфіку їх послуг, часто складно, а деколи неможливо вирахувати обсяг послуги, що була фактично надана на конкретну дату із загального обсягу за договором (наприклад, не можна тарифікувати за однаковими правилами працю програмістів різної кваліфікації або коли компанія ставить завдання виконати замовлення на певну дату та не може визначити заздалегідь обсяг трудових затрат, що потребуються). У такому випадку, можливо, доцільно обрати наступний спосіб оцінки ступеня завершеності операції з надання послуг.
Третій — визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

ОБЛІК ВИТРАТ

Бухгалтерський облік витрат з надання послуг програмування, супроводження тощо здійснюється за загальними правилами ПБО 16. Витрати поділяються на прямі витрати (наприклад, заробітна плата програміста, суму якої можна точно співвіднести з виконанням конкретного замовлення) та загальновиробничі витрати, які, у свою чергу, поділяються на змінні та постійні розподілені.
ІТ-компанія може розроблювати програмне забезпечення для того, щоб потім продавати права на його використання або здійснювати продаж розтиражованих його копій. Як враховувати витрати на створення такого програмного забезпечення?

Відповідно до п. 7 ПБО 8 нематеріальний актив, отриманий у результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство/установа має:
намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних із розробкою нематеріального активу.
Можливість визнання створеної компа¬нією комп’ютерної програми нематеріальним активом не ставиться в залежність від реєстрації прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму.
ІТ-компанія може:

 • надавати право використання копії програми за функціональним призначенням, у тому числі каналами Інтернет, за ліцензійним договором, або продавати розтиражовані її копії тільки для функціонального використання;
 • надавати майнові права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які не обмежені функціональним призначенням такої продукції та її відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, без права їх відчуження.

І в першому, і в другому випадках такі операції за чинною редакцією Податкового кодексу не оподатковуються ПДВ.

Послуги